Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn

     
tramdungchan__): "Bữa tiệc nào thì cũng đến thời điểm tàn, cuộc gặp nào rồi cũng nên chia ly. #Tramdungchan#sad#xuhuong". Nhạc nền - Trạm nghỉ chân