Cách nhận biết danh từ tính từ trong tiếng anh

 - 
I.Nhận biết danh trường đoản cú, tính từ bỏ, trạng từ, đụng từ trong Tiếng Anh1. Tính từ bỏ (ADJECTIVE)2. Danh từ bỏ (NOUN)3. Động tự (VERB)4. Trạng từ (ADVERB):

I.Nhận biết danh từ, tính từ bỏ, trạng từ, hễ từ vào Tiếng Anh

1. Tính trường đoản cú (ADJECTIVE)

Tính từ thường chấm dứt bằng các đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

*
Vị trí của tính từ adj1.1. Vị trí của tính từ trong câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau TO BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau cồn từ chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau các đại tự bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Dấu hiệu nhận thấy tính từ:

Thường có hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive sầu ,impressive……..

Bạn đang xem: Cách nhận biết danh từ tính từ trong tiếng anh

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính trường đoản cú : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Msinh hoạt rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, tốt hơn
CapableofCó thể
AwareofCó dìm thức về
Suspociousof Có ngờ vực về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ phát triển thành về
(Dis)satisfiedwith(ko) ưa chuộng với
Liableforchịu trách nhiệm về
Responsibleforchịu trách nhiệm về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lực để triển khai gì
ConcernedaboutQuan tâm về
ExcitedaboutHứng thụ về
InterestedinHứng trúc về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phxay hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự sửa chữa lâm thời thời
TemporaryworkCông bài toán tạm bợ thời
SubstantialIncreaseSự tạo thêm đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/nâng cấp xứng đáng kể

2. Danh trường đoản cú (NOUN)

*
Vị trí của danh từ bỏ vào câu2.1. Vị trí của danh trường đoản cú trong câu:Sau To be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu thống trị ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính từ ssinh hoạt hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Dấu hiệu nhận ra danh từ

Danh từ thông thường có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..

Xem thêm: Phân Loại Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Hành Chính Là Gì

ment: pavement, movement, environment….ce: difference, independence, peace………..

Xem thêm: Cách Làm Nước Trà Xanh Không Độ, Cách Làm Trà Xanh Không Độ Tại Nhà

ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: đụng từ+ er/or thành danh tự chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. Chụ ý một số trong những Tính từ bỏ tất cả thông thường danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động tự (VERB)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, hễ trường đoản cú được phân tách thành:

3.1. Động từ bỏ To be

Động từ bỏ tobe tất cả gồm be, is, are, was, were, will be, has been, have sầu been, being…

Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have lớn (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. Action verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: khám nghiệm tài liệu/kế hoạch/luật pháp hợp đồng.Reserve sầu the right to_V: gồm quyền làm cho gìAttract visitors/customers…: thu bán chạy phượt, khách hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/dịch vụ new.Represent the company/the organisation/the group: đại diện thay mặt đến công ty/tổ chức/nhómSign a contract: ký hợp đồngRenew a contract: gia hạn hợp đồngConfirm the reservation: xác nhận lại việc đặt chỗRetain the receipts: gìn giữ hoá đơnSubmit s.t TO s.o: nộp vật gì cho aiAttribute s.t to lớn s.o: nhận định rằng vật gì là dựa vào ai. Ex: the company attributes its success to the dedicated employees (Shop chúng tôi này nhận định rằng sự thành công của chính mình là dựa vào đều nhân viên tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: nhường nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trsinh sống nênAppear: dường nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng tự (ADVERB):

4.1. Dấu hiệu phân biệt trạng từ

Trạng tự chỉ thể cách (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

Từ có đuôi _ly tuy nhiên là tính từ bỏ nhỏng daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (hàng quý),…Từ không tồn tại đuôi _ly nhưng là trạng trường đoản cú nhỏng fast, hard, late, near,…4.2. Vị trí của trạng từ vào câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really like youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.
Chuyên mục: Cách làm