Quyền trượng đại thiên sứ

     

Nội tại DUY NHẤT: Gây gần cạnh thương phép bởi 1% năng lượng tối nhiều và hoàn trả 25% tổng số tích điện đã tiêu.

Nội tại DUY NHẤT - tích điện cộng dồn: +15 chỉ số năng lượng tối đa (tối nhiều +700 Năng lượng) khi tích đủ năng lượng tối đa cộng thêm sẽ vươn lên là Quyền Trượng thiên thần thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ. Kích hoạt tối đa 3 lần mỗi 12 giây.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cấp giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*


Chuyên mục: Thế Giới Game